برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخ ۹۸/۱۲/۸ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

مراسم انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۱۲/۸ به یاد مرحوم حاج علی لون آمیز توسط وراث آن مرحوم برگزار می گردد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخ ۹۸/۱۲/۱ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

مراسم انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۱۲/۱ به عهده یکی از خیرین میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخ ۹۸/۱۱/۲۴ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجیبسمه تعالی

مراسم انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۱۱/۲۴ به عهده یکی از خیرین میباشد.برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخ ۹۸/۱۱/۱۷ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

مراسم انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۱۱/۱۷ به عهده یکی از خیرین میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخ ۹۸/۱۱/۱۰ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

مراسم انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۱۱/۱۰ به عهده آقای حاج پور جمشید میباشد.