برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۱۰/۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی .

بسمه تعالی

انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۸/۱۰/۵ بیادمرحوم حاج عبدالله شکوهی ومرحومه حاجیه خانم زهرا شامرانی توسط دکتر مسعودشکوهی درحسینیه آیت الله العظمی مهدوی برگزارمیشود.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۹/۲۸ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۸/۹/۲۸ بیاد مرحوم حاج سید مرتضی حسام و مرحومه حاجیه فخریه نیک نژاد توسط خانم دکتر حسام در حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی برگزار می گردد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۹/۲۱ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجیبسمه تعالی

خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۹/۲۱ به یاد مرحوم حاج حسین آزادبر توسط فرزندان آن مرحوم برگزار می گردد.