برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۹/۱۴ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی.

بسمه تعالی

خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۹/۱۴ به عهده آقای برزو اعتمادی می باشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۹/۷ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی.

بسمه تعالی خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۹/۷ بیاد مرحوم حاج علی خوشبخت توسط فرزندان آنمرحوم بر گزار میگردد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۸/۳۰ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجیبسمه تعالی

خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرآیی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۸/۳۰ به عهده عده ای از خیرین می باشد.برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۸/۲۳ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجیبسمه تعالی

خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرآیی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۸/۲۳ به یاد مرحوم حاج شاهپور اندیش توسط فرزندان آن مرحوم برگزار می شود.برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۸/۱۶ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجیبسمه تعالی

خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرآیی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۸/۱۶ به یاد مرحوم حاج ایرج قدسی توسط فرزندان آن مرحوم برگزار می شود.