برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۸/۹ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجیبسمه تعالی

خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرآیی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۸/۹ به یاد مرحوم حاج علی کافی توسط فرزندان آن مرحوم برگزار می شود.برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۸/۲ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجیبسمه تعالی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرآیی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۸/۲ به یاد مرحوم حاج نوشاد انصاری (توسط آقای مهران انصاری) برگزار می شود.برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۷/۲۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجیبسمه تعالی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرآیی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۷/۲۵ به عهده وراث مرحوم حاج حسین یوسفی نژاد می باشد.برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۷/۱۸ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجیبسمه تعالی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرآیی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۷/۱۸ بیاد مرحوم حاج قربانعلی شایان توسط خانواده آن مرحوم (رسول شایان) برگزار می گردد.برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۷/۱۱ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجیبسمه تعالی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرآیی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۷/۱۱ بیاد مرحوم حاج باقر صدر ممتاز توسط خانواده آن مرحوم برگزار می گردد.