برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۷/۴ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجیبسمه تعالی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرآیی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۷/۴ به عهده آقای حاج غفار واکف می باشد.برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۶/۲۸ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجیبسمه تعالی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرآیی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۶/۲۸ بیاد مرحومه حاجیه عشرت مهدوی از طرف خانواده شیخان برگزار می شود.برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۶/۲۱ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجیبسمه تعالی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرآیی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۶/۲۱ به عهده آقای حاج محمد اسلامی میباشد.برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۶/۱۴ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجیبسمه تعالی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرآیی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۶/۱۴ به عهده آقای حاج عبدالحسین صفرپور میباشد.