برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۶/۷ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرآیی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۶/۷ به عهده آقای حاج حسن بهزاد میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۵/۳۱ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرآیی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۵/۳۱ به عهده عده ای از خیرین میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۵/۲۴ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۵/۲۴ به عهده وراث مرحوم حاج محمد علی گلشاهی می باشد.برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۵/۱۷ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجیبسمه تعالی

انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۵/۱۷ به عهده وراث مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ محمد مهدوی لاهیجی می باشد.برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۵/۱۰ حسینیه آیت العظمی مهدوی لاهیجی


بسمه تعالی

انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۵/۱۰ به عهده وراث مرحوم حاج حسن قیامتیون می باشد.برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۵/۳ حسینیه آیت العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۵/۳ به عهده آقای هادی حجت انصاری می باشد.