برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۴/۲۷ حسینیه آیت العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۴/۲۷ به عهده وراث مرحوم حاج محمد علی مهدوی می باشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۴/۱۳ حسینیه آیت العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۴/۱۳ به عهده وراث مرحوم حاج حسین مشفق می باشد.