برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخ / ۹/ ۹۸/۳ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهبجی.

بسمه تعالی                                        انجمن  صاحب الزمانی  دعای  کمیل  وپذیرایی  افطاری  شرکت کنندگان  حسینیه  آیت الله  العظمی  مهدوی لاهیجی  شب جمعه  مورخه  ۹۸/۳/۹ بیاد  مرحومان  حاج  سید جلال  مظفری  وحاجیه  دکتر قمری  توسط فرزندش  حاج  امیر مظفری  برگزار میشود.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۳/۲ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی .                                     انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی افطاری شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۸/۳/۲بیاد مرحوم حاج نادر شعاع توسط فرزندش آقای فرامرز شعاع در حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی برگزار میگردد. 

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۲/۲۶ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی. انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی افطاری شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۸/۲/۲۶ بیاد مرحومه حاجیه ملوک گلشاهی توسط فرزندش آقای فرامز شعاع در حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی برگزار میگردد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۲/۱۹ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی . نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی افطاری شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۲/۱۹ بیاد مرحوم حاج ابوالقاسم پیروز توسط فرزندان آنمرحوم برگزار می گردد.