برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۲/۱۲ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

              بسمه تعالی.                  نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۸/۲/۱۲ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی به عهده آقای حاج سلیمان فرهومند میباشد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۲/۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی   نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۸/۲/۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی به عهده آقای حاج ابوالحسن قربانی میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۱/۲۹ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی                                          انجمن  صاحب الزمانی  دعای  کمیل و  پذیرایی  شام  شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۸/۱/۲۹  حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی  بیاد مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عبد الوهاب قدیمی توسط وراث آنمرحوم برگزار میشود. 

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مودخه ۹۸/۱/۲۲ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی                                       برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۱/۲۲ به عهده وراث مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ مهدی مهدوی     میباشد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۱/۱۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی                                        انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۱/۱۵ بیاد مرحوم حاج ناصر اسمعیل پور رودباری بر گزار میگردد.