برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۱۲/۹ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی


بسمه  تعالی    نوبت  خدمتگزاری انجمن  صاحب الزمانی  دعای کمیل وپذیرایی  شام  شرکت  کنندگان  حسینیه  آیت الله  العظمی  مهدوی  لاهیجی  شب جمعه  مورخه  ۹۷/۱۲/۹ به عهده آقای سید اسدالله موسوی مصطفوی میباشد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۱۲/۲ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی      نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۷/۱۲/۲ به عهده آقای حاج اسمعیل فرخ نژاد میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی ددعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۱۱/۲۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۱۱/۲۵حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی به عهده آقای حاج محمد اسدی میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۱۱/۱۸ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۷/۱۱/۱۸ به عهده آقای حاج عیسی پور جمشید میباشد .