برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۱۱/۱۱ حسینیه آیت الله العظمی مهددی لاهیجی

بسمه تعالی   نوبت  خدمتگزاری انجمن  صاحب الزمانی  دعای  کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۷/۱۱/۱۱ به عهده آقای حاج محمد اسلامی میباشد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۱۱/۴ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی                                  نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۷/۱۱/۴ به عهده آقای احمدعلی (برزو) اعتمادی میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۱۰/۲۷ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی.  انجمن  صاحب الزمانی  دعای  کمیل  وپذیرایی  شام  شرکت  کنندگان  شب جمعه  مورخه ۹۷/۱۰/۲۷    بیاد مرحوم حاج حسین آزاد بر توسط فرزندانش در حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی برگزار میشود.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۱۰/۲۰ حسینیه آیت الله مهدوی لاهیجان

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۷/۱۰/۲۰ به عهده وراث مرحوم حاج علی خوشبخت میباشد.