برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۱۰/۱۳ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی


نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۱۰/۱۳ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی به عهده وراث مرحوم حاج علی کافی میباشد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۱۰/۶ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۱۰/۶ بیاد مرحوم حاج نوشاد حجت انصاری توسط فرزندش آقای مهران انصاری در حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی برگزار میشود .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه۹۷/۹/۲۹ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۹/۲۹ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی به عهده آقای حاج ایرج قدسی اثنی عشری میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۹/۲۲ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

انجمن  صاحب الزمانی  دعای  کمیل  وپذیرایی  شام  شرکت  کنندگان  شب جمعه مورخه ۹۷/۹/۲۲ بیاد مرحومه حاجیه عشرت مهدوی توسط همسر وفرزندانش در حسینیه آیت العظمی مهدوی لاهیجی بر گزار میشود.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۹/۱۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۹/۱۵ بیاد مرحوم حاج سید مرتضی حسام ومرحومه حاجیه فخریه نیک نژاد توسط خانم دکتر حسام در حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی برگزار میشود.