برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۸/۱۰ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۸/۱۰ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی به عهده وراث مرحوم حاج حسین یوسفی نژاد میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۸/۳ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۸/۳ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی به عهده وراث مرحوم حاج قربان شایان میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۷/۲۶ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۷/۲۶ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی به عهده وراث مرحوم حاج باقر صدر ممتاز میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۷/۱۹ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۷/۱۹ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی به عهده عده ای از خیرین میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۷/۱۲ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۷/۱۲ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی به عهده وراث مرحوم حاج شیخ محمد مهدوی لاهیجی میباشد.