برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۷/۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۷/۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی به عهده وراث مرحوم حاج حسن قیامتیون میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۶/۲۲ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۶/۲۲ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی به عهده آقای حاج محمد اسلامی میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۶/۱۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۶/۱۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی به عهده وراث مرحوم حاج علی لون آمیز میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۶/۸ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۶/۸ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی به عهده عده ای از خیرین میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۶/۱ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۶/۱ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی به عهده آقای هادی حجت انصاری میباشد.