برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۶/۰۳/۲۵ حسینیه ایت اله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمت گزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی افطاری شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۶/۰۳/۲۵ به عهده وراث مرحوم حاج نادر شعاع می باشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۶/۰۳/۱۸حسینیه ایت اله العظمی مهدوی لاهیجی


نوبت خدمت گزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی افطاری شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۶/۰۳/۱۸ به عهده آقای فرامرز شعاع می باشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی شب جمعه مورخه ۹۶/۰۳/۱۱ حسینیه ایت اله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمت گزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی افطاری شرکت کنندگان  شب جمعه مورخه ۹۶/۰۳/۱۱ به عهده وراث مرحوم حاج ابوالقاسم پیروز می باشد.