برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی در بهمن و اسفند ۹۵

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۵/۱۰/۳۰ به عهده آقای حاج پورجمشید می باشد.

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۵/۱۱/۷ به عهده عده ای از خیرین می باشد.

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۵/۱۱/۲۱ به عهده آقای حاج علی خجسته می باشد.

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۵/۱۱/۲۸ به عهده مرحوم حاج محمد علی مهدوی می باشد.

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۵/۱۲/۵ به عهده آقای حاج اسماعیل فرخ نژاد می باشد.

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۵/۱۲/۱۲ به عهده آقای حاج میر کمال دانایی می باشد.

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۵/۱۲/۱۹ به عهده آقای حاج اسدالله موسوی می باشد.