برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۲۳ / ۱۰ / ۹۵ حسینیه آ یت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خد متگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه  ۲۳ / ۱۰ / ۹۵  به عهده آ قای حاج محمد اسدی میباشد .