برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۲ / ۱۰ / ۹۵ حسینیه آ یت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خد متگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذ یرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۲ / ۱۰ / ۹۵ به عهده وراث مرحوم حاج علی خوشپخت میباشد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۲۵ / ۹ / ۹۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خد متگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکنند گان شب جمعه مورخه ۲۵ / ۹ / ۹۵ به عهده آ قای احمد علی ( برزو ) اعتمادی بزرگ میباشد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۱۸ / ۹ / ۹۵ حسینیه ایت الله العظمی مهدوی لاهیجی .

نوبت خد متگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۱۸ / ۹ / ۹۵ به عهده آقای حاج محمد اسلامی میباشد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۱۱/ ۹/ ۹۵ حسینیه ایت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۱۱/ ۹ / ۹۵ به عهده وراث مرحوم شاهپور اندیش میباشد .