برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۶ /۸/ ۹۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۶ / ۸/ ۹۵ به عهده آقای حاج عبد الحسین صفر پور میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۵/۷/۲۲ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۲۲/ ۷ / ۹۵ به عهده وراث مرحوم حاج حسین یو سفی نزاد میباشد .