برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۵/۶/۴حسینیه آ یت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خد متگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شر کت کنند گان شب جمعه مورخه ۴ / ۶ / ۹۵  به عهده آ قای هادی حجت انصاری میباشد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۲۸ /۵/ ۹۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی.

نوبت خد متگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شر کت کنند گان شب جمعه مورخه ۲۸ /۵ /۹۵ به عهده وراث مرحوم حاج محمد علی گلشاهی میباشد.