برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۵/۳/۶ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خد متگزاری انجمن صا حب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شر کت کنند گان شب جمعه مورخه ۶ /۳ /۹۵  به عهده وراث مرحوم حاج محمد علی مهدوی میباشد .

برنامه انجمن صا حب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۳۰ /۹۵/۲ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنند گان شب جمعه مورخه ۳۰ /۲ /۹۵ به عهده وراث مرحوم حاج صادق احسانی زبردست میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه حسینیه آ یت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خد متگز اری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شر کت کنندگان شب جمعه مورخه ۲۳ /۲ /۹۵ به عهده آ قای حاج سلیمان فر هو مند میباشد .