برنامه روضه سالیانه حسینیه آ یت الله العظمی مهدوی لا هیجی

بمرسومی هر ساله در آغاز هفتاد وهفتمین سال مجلس روضه از روز شهادت حضرت امام موسی کاظم مصادف با بیست وپنجم رجب المرجب تا نیمه شعبان المعظم ولادت حضرت مهدی به مدت بیست روز از ساعت ۶ الی ۸ بعد از ظهر در حسینیه آ یت الله العظمی مهدوی لاهیجی منعقد میباشد .

بر نامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۵/۲/۱۶ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خد متگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شرکت کنند گان شب جمعه مورخه ۱۶ /۲ /۹۵ به عهده آ قای حاج ابو الحسن قر بانی میباشد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۵/۲/۹ حسینیه آ یت الله العظمی مهدوی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شر کت کنند گان شب جمعه مورخه ۹ / ۲ /۹۵  به عهده وراث مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عبد الوهاب قدیمی میباشد .

برنامه انجمن دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۵/۲/۲ حسینیه آ یت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شرکت کنند گان شب جمعه مورخه ۲ /۲/ ۹۵ به عهد ه وراث مرحوم سید محمد امارتی موسوی میباشد .

برنامه انجمن صاحب ا لزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۵/۱/۲۶ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذ یرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۲۶ /۱/ ۹۵ بعهده وراث مرحوم حاج ناصر رود باری میباشد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۱۹/ ۱ /۹۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگذاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شرکت کنند گان شب جمعه مورخه ۱۹ /۱ / ۹۵ به عهده وراث مرحوم آ یت الله العظمی حاج شیخ مهدی مهدوی میباشد .