برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۴/۱۲/۲۰ حسینیه آ یت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شر کت کنندگان شب جمعه مورخه ۲۰ /۱۲ /۹۴ بعهده آ قای سید اسد الله موسوی مصطفوی میباشد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۱۳ / ۱۲ /۹۴ به عهده آقای حاج سید کمال دانایی میباشد.