بر نامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۵ /۹ / ۹۴ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگذاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنند گان شب جمعه مورخه ۵/ ۹/ ۹۴ به عهده وراث مرحوم حاج نادر شعاع میباشد .

برنامه انجمن صا حب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۴/۸/۲۱ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خد متگذاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شر کت کنندگان شب جمعه مورخه ۲۱ /۸ /۹۴ به عهده آقای حاج ایرج قدسی اثنی عشری میباشد .