برنامه انجمن صا حب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۱۵/ ۸/ ۹۴ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نو بت خد متگزاری ا نجمن صا حب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شر کت کنند گان شب جمعه مورخه ۱۵ / ۸ /۹۴ به عهد ه آ قای حاج عبد الحسین صفر پور میباشد .

برنامه های مذهبی صبحگاهی دوماهه محرم وصفرحسینیه آ یت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بر نامه انجمن صاحب الزمانی صبحی دوماهه محرم وصفراز روز پنجشنبه مورخه ۹۴/۷/۲۳اول ماه محرم ۱۴۳۷قمری به مدت ۰ ۶ روز همه روزه در حسینیه آیت الله العظمی مهدوی به شرح زیر برگزار میشود.۱ – اقامه نماز جماعت صبح به امامت حجت السلام والمسلمین حاج شیخ قربان تقوایی .   ۲ – قرائت قران مجید .  ۳  –  زیا رت عاشورا . ۴- مداحی وسخنرانی مذهبی . ۵ پذ یرایی صبحانه از کلیه شرکت کنند گان .

برنامه انجمن صا حب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۲۳ / ۷ / ۹۴حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خد متگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مور خه ۲۳ /۷ / ۹۴ به عهده وراث مر حوم حاج حسین یوسفی نز اد میباشد .

بر نامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۴/۷/۱۶ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی.

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شر کت کنندگان شب جمعه مورخه ۱۶ /۷/ ۹۴ به عهده وراث مرحوم آ یت الله العظمی حاج شیخ محمد مهدوی میباشد .