برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی در بهمن و اسفند ۹۵

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۵/۱۰/۳۰ به عهده آقای حاج پورجمشید می باشد.

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۵/۱۱/۷ به عهده عده ای از خیرین می باشد.

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۵/۱۱/۲۱ به عهده آقای حاج علی خجسته می باشد.

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۵/۱۱/۲۸ به عهده مرحوم حاج محمد علی مهدوی می باشد.

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۵/۱۲/۵ به عهده آقای حاج اسماعیل فرخ نژاد می باشد.

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۵/۱۲/۱۲ به عهده آقای حاج میر کمال دانایی می باشد.

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۵/۱۲/۱۹ به عهده آقای حاج اسدالله موسوی می باشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۲۵ / ۹ / ۹۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خد متگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکنند گان شب جمعه مورخه ۲۵ / ۹ / ۹۵ به عهده آ قای احمد علی ( برزو ) اعتمادی بزرگ میباشد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۵/۳/۱۳ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگز اری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذ یرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۱۳ /۳/ ۹۵ به عهده آ قای حاج غلامحسین اسمعیلی قدسی میباشد .

برنامه انجمن صاحب ا لزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۵/۱/۲۶ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذ یرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۲۶ /۱/ ۹۵ بعهده وراث مرحوم حاج ناصر رود باری میباشد .

مجلس روضه حسینیه آ یت الله العظمی مهدوی لاهیجی.

بمر سومی هر ساله مجلس روضه به مناسبت ایام شهادت حضرت امام حسن عسکری ومیلاد حضرت رسول اکرم (ص) وولادت امام جعفر صادق (ع) از روز شنبه ۹۴/۹/۲۸ برابر با ۷ ربیع الاول بعد از نماز مغرب وعشا (بمدت ۱۰ شب) در حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی برگزار میگردد.