برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۱۰/۲۰ حسینیه آیت الله مهدوی لاهیجان

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۷/۱۰/۲۰ به عهده وراث مرحوم حاج علی خوشبخت میباشد.

برنامه ی انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه حسینیه ی آیت اله العظمی مهدوی لاهیجی.

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۶/۱/۳۱ به عهده ی

وراث مرحوم آیت اله العظمی حاج شیخ مهدی مهدوی لاهیجی می باشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۶/۱/۲۴ حسینیه ی آیت اله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۶/۱/۲۴ به عهده ی وراث مرحوم سید محمد امارتی موسوی می باشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه۹۶/۱/۱۷ 

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۶/۱/۱۷

به عهده آقای دکتر شکوهی می باشد.