برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخ ۹۸/۱۲/۸ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

مراسم انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۱۲/۸ به یاد مرحوم حاج علی لون آمیز توسط وراث آن مرحوم برگزار می گردد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخ ۹۸/۱۲/۱ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

مراسم انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۱۲/۱ به عهده یکی از خیرین میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخ ۹۸/۱۱/۲۴ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجیبسمه تعالی

مراسم انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۱۱/۲۴ به عهده یکی از خیرین میباشد.برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخ ۹۸/۱۱/۱۷ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

مراسم انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۱۱/۱۷ به عهده یکی از خیرین میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخ ۹۸/۱۱/۱۰ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

مراسم انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۱۱/۱۰ به عهده آقای حاج پور جمشید میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخ ۹۸/۱۱/۳ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی.

بسمه تعالی مراسم انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۱۱/۳ به عهده آقای حاج اسمعیل فرخ نژاد میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۱۰/۲۶ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی.

بسمه تعالی انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسبنیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۱۰/۲۶ تو سط عده ای از خیرین برگزار میشود.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۱۰/۱۹ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۸/۱۰/۱۹ در حسینیه آیت الله العظمی مهدوی به عهده آقای حاج محمد اسدی می باشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۱۰/۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی .

بسمه تعالی

انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۸/۱۰/۵ بیادمرحوم حاج عبدالله شکوهی ومرحومه حاجیه خانم زهرا شامرانی توسط دکتر مسعودشکوهی درحسینیه آیت الله العظمی مهدوی برگزارمیشود.